การคืนเงิน

ขอเงินคืน

การขอคืนสิทธิ์ในการรับสมัครหรือขอเงินคืน
1. การคืนสิทธิ์สมารถทำได้ทุกแพคเกจที่ท่านสมัครไปหากไม่พึงพอใจในการใช้งาน
2. การคืนเงินจะได้เฉพาะในส่วนที่ท่านยังไม่ใช้งานเท่านั้น ส่วนที่ใช้งานแล้วจะถูกหักออกจากยอดเงินที่คืน
3. การยื่นคำขอเงินคืนจะถูกดำเนินการภายใน 3 วันทำการ หลังจากยื่นคำขอ